Evästeet

Seuraamme verkkosivuston käyttöä evästeiden kautta. Ne tallentavat anonyymissa muodossa tietoja muun muassa siitä, mitä kautta käyttäjät ovat sivulle tulleet, millä sivuilla käytiin ja kuinka pitkään käyttäjät kullakin sivulla olivat.

Näiden tietojen avulla pystymme kehittämään verkkosivustoamme käyttäjäystävällisemmäksi ja seuraamaan sivustolle tehtyjen kehityksien tuloksia.

Evästeet voit poistaa käyttämästäsi selaimesta sen valmistajan ohjeiden mukaan. Evästeiden poisto saattaa aiheuttaa joidenkin sivujen toimivuuteen.

Lisätietoja evästeistä löytyy Viestintäviraston sivulta.

Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Socrates Oy (jäljempänä ”Asianajotoimisto Socrates”)
Y-tunnus: 1975253-6
Rikhardinkatu 4 B
00130 Helsinki
+358 10 322 4360
info@socrates.fi

2 Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Socrates Oy:n asiakasrekisteri.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Asianajotoimisto Socrateksen asiakkaan ja Asianajotoimisto Socrateksen väliseen asiakassuhteeseen, asiakkaan suostumukseen, asiakkaan antamaan toimeksiantoon tai muuhun asialliseen yhteyteen.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan;
 • Mahdollisten esteellisyyksien selvittämiseen toimeksiantoa vastaanotettaessa;
 • Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi.

Asianajotoimisto Socrates käsittelee ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamista varten.

4 Rekisteri tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asianajotoimiston yksityishenkilöasiakkaiden sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja.

Asiakasrekisteriin kerättävät henkilötiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus
 • Kopio henkilöllisyystodistuksesta
 • Toimeksiannon laatu
 • sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisilta henkilöiltä lisäksi työnantaja ja titteli

Lisäksi rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot sisältäen myös toimeksiantojen asiasisällön oikeudellisen luokituksen sekä asiakkaiden vastapuolet
 • lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot
 • muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi
 • Sekä edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

5 Tietolähteet

Tietoja kerätään toimeksiannon yhteydessä yksityishenkilöasiakkaalta tai yrityksen yhteyshenkilöltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös muilta tahoilta, kuten esim. Asiakastieto -palvelusta, verohallinnolta, pankeilta, viranomaisilta, seurakunnalta tai yksityisyrityksiltä.

6 Asiakasrekisteritietojen luovuttaminen

Asianajotoimisto Socrates ei luovuta asiakasrekisteritietoja säännönmukaisesti eikä satunnaisesti kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta, ellei laki sitä edellytetä.

7 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asianajotoimisto Socrates ei siirrä asiakasrekisteritietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Asiakastietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsittelevät vain Asianajotoimisto Socrateksen erikseen määrittelemät henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Digitaalinen aineisto on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä tai yhteistyökumppanilla. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Asiakasrekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin on pääsy vain Asianajotoimisto Socrates erikseen määrittelemillä henkilöillä.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Asianajotoimisto Socrateksen asiakasrekisteriin on talletettu tai saada tietää, että rekisteriin ei ole tallennettu häntä koskevia tietoja, sekä saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista.

Asiakkaalla on oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä häntä koskeva, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas on esittänyt henkilötietojen oikaisua tai poistamista koskevan pyynnön.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä postitse tai sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön (kohta 10). Pyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti Asianajotoimisto Socrateksen toimistolla. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

10 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Lakimies Jemina Timonen
Rikhardinkatu 4 B
00130 Helsinki
jemina.timonen[a]socrates.fi
+358 10 322 4360